"Deklaracja dostępności"

Straż Miejska w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sm.boleslawiec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sm.boleslawiec.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Część plików nie jest dostępna cyfrowo: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest starszy inspektor Straży Miejskiej w Bolesławcu - pani Justyna Krupska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 644 79 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W zgłoszeniu należy wskazać: 1/ adres strony internetowej, dla której treść jest dla Ciebie niedostępna; 2/ imię i nazwisko; 3/ dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail); 4/ informacje o najdogodniejszym sposobie przekazania informacji (np. powiększony druk, alfabet Braille'a, informacja dźwiękowa).

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska w Bolesławcu, ul. Mikołaja Brody 14, 59-700 Bolesławiec

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mikołaja Brody (główne i boczne - dla osób wezwanych do stawiennictwa). Przed głównym wejściem jest jeden stopień a do drugiego wejście jest bez żadnych przeszkód architektonicznych. Przy obu wejściach znajduje się dzwonek.

Dyżurka znajduje się bezpośrednio po wejściu po prawej stronie. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez dyżurnego, przez które bez przeszkód może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie niezbędne pomieszczenia bez żadnych przeszkód, gdyż budynek jest jedno-kondygnacyjny - parterowy. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. W Straży Miejskiej w Bolesławcu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dyżurny jest dostępny dla każdego niepełnosprawnego w celu jego przemieszczenia.

Dostosowanie parkingów

Siedziba Straży Miejskiej w Bolesławcu znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej, na której nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednakże osoby z niepełnosprawnością mają udostępniony teren jednostki, na który mogą swobodnie wjechać i zaparkować pojazd w celu załatwienia sprawy.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U z 2017r., poz. 1824, z późn. zm.) daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w Straży Miejskiej w Bolesławcu. Termin realizacji usługi uzależniony jest od dostępności tłumacza w Europejskim Centrum Obsługi Głuchych, nie powinien jednak przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Straży Miejskiej w Bolesławcu.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Straż Miejska w Bolesławcu

ul. Mikołaja Brody 14, 59-700 Bolesławiec

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel: 75 644 79 90

 
Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information