O nas

KOMENDANT: Kamila Chalewicz-Pudłowska

Komendant Straży Miejskiej w Bolesławcu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 14:00. Spotkanie należy wcześniej umówić u dyżurnego osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Bolesławcu lub telefonicznie: 75 644 79 90. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy interesanci przyjmowani będą w następnym dniu pracującym.

ZASTĘPCA KOMENDANTA: Justyna Krupska

GŁÓWNA KSIĘGOWAJustyna Witkowska

DYŻURNI:

 • starszy inspektor Przemysław Suchodolski - nr służb. 005
 • strażnik Michał Bachusz - nr służb. 006 

tel. 075 644 79 90      tel. kom. 505 186 457     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 STRAŻNICY:

 • młodszy specjalista Piotr Mikołajczyk - nr służb. 004
 • specjalista Adrian Jarosławski - nr służb. 018
 • starszy strażnik Marika Rajfur nr służb. 007
 • aplikant Konrad Król nr służb. 008
 • aplikant Gabriela Chabiniak nr służb. 003

  OBSŁUGA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA:

 • starszy referent Bożena Kłosowska
 • referent Katarzyna Mełech
 • referent Paulina Szewczyk

 


 

UCHWAŁA O POWOŁANIU STRAŻY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr   XXV/ 249 /04
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Bolesławcu.
Na podstawie art. 9 ust.1,art. 18 ust.2  pkt 9 lit.h, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) ,art. 2 i art.6 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz.U. Nr 123, poz.779 ze zm.) , art. 17 i art. 18 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 13 września 2004 r.(nr spr. E-II-076/26/JK/04 ), Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 
§  1

Tworzy się jednostkę organizacyjną gminy miejskiej o nazwie „Straż Miejska w Bolesławcu”, zwaną dalej „Strażą”, mającą za zadanie ochronę porządku publicznego na terenie miasta Bolesławiec.

§   2

Straż jest jednostką budżetową. 
§   3
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec
 
§   4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

§   5

Uchwała podlega opublikowaniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec i Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

 REGULAMIN

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Regulamin Straży Miejskiej w Bolesławcu, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną Straży Miejskiej w Bolesławcu i zasady jej funkcjonowania.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Straży - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Bolesławcu,
 • Komendancie - należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Bolesławcu,
 • Zastępcy Komendanta - należy przez to rozumieć Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Bolesławcu,
 • Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Bolesławiec,
 • ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz.779 ze zm.).

§ 3

 1. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 2. Terenem działania Straży jest miasto Bolesławiec.
 3. Siedzibą Straży jest miasto Bolesławiec.
 4. Straż używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział II
Organizacja, zakres działania i zadania straży.

 § 4

Straż jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie miasta.

§ 5

Straż realizuje zadania określone w art.10 ust.1 i art. 11 ustawy.

§ 6

 1. Straż tworzą Komendant i Komenda Straży.
 2. W skład Komendy Straży wchodzą następujące stanowiska:
 • Zastępca Komendanta,
 • Główny Księgowy
 • strażnicy (aplikanci, młodsi strażnicy, strażnicy, starsi strażnicy, młodsi specjaliści, specjaliści, starsi specjaliści, młodsi inspektorzy, inspektorzy, starsi inspektorzy)
 • pracownicy administracyjni (referenci, starsi referenci).

Rozdział III
Zasady kierowania Strażą

 § 7

 1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany w trybie art. 7 ustawy.
 2. Do zakresu zadań Komendanta należy:
 • reprezentowanie Straży na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Straży,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Straży,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników,
 • przyjmowanie skarg i wniosków w zakresie działania Straży,
 • kierowanie gospodarką finansową w granicach określonych uchwałą budżetową
 • oraz planem finansowym zatwierdzonym przez Prezydenta,
 • składanie Radzie Miasta Bolesławiec dwa razy do roku sprawozdania z działalności Straży,
 • nadzorowanie monitoringu wizyjnego miasta,
 • współpraca z Policją i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za porządek w mieście,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu.

§ 8

 1. W celu realizacji powierzonych zadań Komendant wydaje wewnętrzne akty prawne tj. zarządzenia, polecenia ,instrukcje, wytyczne itp.
 2. W trybie zarządzenia ustala m.in.:
 • regulamin pracy,
 • instrukcję obiegu dokumentów,
 • zasady rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 9

W razie nieobecności Komendanta wszystkie zadania, kompetencje i uprawnienia przejmuje Zastępca Komendanta.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

Zmiany w Regulaminie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

* Powyższy regulamin uwzględnia rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2010 roku (NR NK.II.MW2.0911-12/10).

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information